پمپ فشار قوی طبقاتی WKL

پمپ فشارقوی WKL 32

پمپ فشار قوی 32 WKL نوعی از پمپ های گریز از مرکز می باشد که از محفظه مکش و رانش و تعدادی طبقاتی تشکیل شده است. هر محفظه شامل یک پروانه و دیفیوزر است و پایه یاتاقان پمپ بوسیله پیچ دو سر به محفظه رانش بسته شده است. طبقات بوسیله واشر کاغذی یا اورینگ آب بندی می شوند. بوش طبقات و بوش فاصله که روی محور قرار می گیرند از محور در مقابل جریان مایعات خورنده محافظت می کند. نیروهای شعاعی و محوری به وسیله دو عدد بلبرینگ و یک عدد رولبرینگ که روانکاری آنها با گریس می باشد مهار شده است. حداکثر دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ فشار قوی WKL 40

کاربرد پمپ های فشار قوی WKL: در تامین فشار آب در سیستم های آبرسانی، انتقال آب کشاورزی و صنعتی، انتقال آب گرم و سرد در تاسیسات، نیروگاهها و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ فشارقوی WKL 50

پمپ فشار قوی 50 WKL نوعی از پمپ های گریز از مرکز می باشد که از محفظه مکش و رانش و تعدادی طبقاتی تشکیل شده است. هر محفظه شامل یک پروانه و دیفیوزر است و پایه یاتاقان پمپ بوسیله پیچ دو سر به محفظه رانش بسته شده است. طبقات بوسیله واشر کاغذی یا اورینگ آب بندی می شوند. بوش طبقات و بوش فاصله که روی محور قرار می گیرند از محور در مقابل جریان مایعات خورنده محافظت می کند. نیروهای شعاعی و محوری به وسیله دو عدد بلبرینگ و یک عدد رولبرینگ که روانکاری آنها با گریس می باشد مهار شده است. حداکثر دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ فشارقوی WKL 65

کاربرد پمپ های فشار قوی WKL: در تامین فشار آب در سیستم های آبرسانی، انتقال آب کشاورزی و صنعتی، انتقال آب گرم و سرد در تاسیسات، نیروگاهها و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ فشارقوی WKL 80

پمپ فشار قوی 80 WKL نوعی از پمپ های گریز از مرکز می باشد که از محفظه مکش و رانش و تعدادی طبقاتی تشکیل شده است. هر محفظه شامل یک پروانه و دیفیوزر است و پایه یاتاقان پمپ بوسیله پیچ دو سر به محفظه رانش بسته شده است. طبقات بوسیله واشر کاغذی یا اورینگ آب بندی می شوند. بوش طبقات و بوش فاصله که روی محور قرار می گیرند از محور در مقابل جریان مایعات خورنده محافظت می کند. نیروهای شعاعی و محوری به وسیله دو عدد بلبرینگ و یک عدد رولبرینگ که روانکاری آنها با گریس می باشد مهار شده است. حداکثر دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ فشارقوی WKL 100

کاربرد پمپ های فشار قوی WKL: در تامین فشار آب در سیستم های آبرسانی، انتقال آب کشاورزی و صنعتی، انتقال آب گرم و سرد در تاسیسات، نیروگاهها و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ فشارقوی WKL 125

پمپ فشار قوی 125 WKL نوعی از پمپ های گریز از مرکز می باشد که از محفظه مکش و رانش و تعدادی طبقاتی تشکیل شده است. هر محفظه شامل یک پروانه و دیفیوزر است و پایه یاتاقان پمپ بوسیله پیچ دو سر به محفظه رانش بسته شده است. طبقات بوسیله واشر کاغذی یا اورینگ آب بندی می شوند. بوش طبقات و بوش فاصله که روی محور قرار می گیرند از محور در مقابل جریان مایعات خورنده محافظت می کند. نیروهای شعاعی و محوری به وسیله دو عدد بلبرینگ و یک عدد رولبرینگ که روانکاری آنها با گریس می باشد مهار شده است. حداکثر دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

پمپ فشار قوی WKL 150

کاربرد پمپ های فشار قوی WKL: در تامین فشار آب در سیستم های آبرسانی، انتقال آب کشاورزی و صنعتی، انتقال آب گرم و سرد در تاسیسات، نیروگاهها و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ فشار قوی پشت تراکتوری

پمپ فشار قوی WKL نوعی از پمپ های گریز از مرکز می باشد که از محفظه مکش و رانش و تعدادی طبقاتی تشکیل شده است. هر محفظه شامل یک پروانه و دیفیوزر است و پایه یاتاقان پمپ بوسیله پیچ دو سر به محفظه رانش بسته شده است. طبقات بوسیله واشر کاغذی یا اورینگ آب بندی می شوند. بوش طبقات و بوش فاصله که روی محور قرار می گیرند از محور در مقابل جریان مایعات خورنده محافظت می کند. نیروهای شعاعی و محوری به وسیله دو عدد بلبرینگ و یک عدد رولبرینگ که روانکاری آنها با گریس می باشد مهار شده است. حداکثر دمای سیال قابل انتقال در این پمپ ها بین 10- تا 140 درجه سانتیگراد می باشد.

Call Now Buttonتماس بگیرید